header

OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pre klientov, ich zástupcov a iných osôb spoločnosti

 

SVAROGO - KOVBYT, s.r.o.

 

pripravené v súlade s čl. 13 a 14

 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie” alebo “GDPR”)

 

účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť SVAROGO- KOVBYT, s.r.o., spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä

 

-           údaje o nás ako prevádzkovateľovi,

-           zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté,

-           informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame,

-           okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právnych základoch spracúvania,

-           informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. máj 2018

 

Časť 1 – Kontaktné údaje prevádzkovateľa

SVAROGO – KOVBYT, s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 2505, 900 27 Bernolákovo

IČO: 35 753 358

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sro, vložka číslo: 17926/B

Konajúci: Soňa Kútyová - konateľ

Tel.: 02/45994512

e-mail: svarogokovbyt@gmail.com

 

(ďalej v tomto dokumente označená ako “ SVAROGO,  s.r.o.”,  alebo “prevádzkovateľ”)

 

Prevádzkovateľ nemá zriadenú zodpovednú osobu, nakoľko v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), takáto povinnosť prevádzkovateľovi nevyplýva.

 

Časť 2  – Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

2.1       Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby na zmluvnom základe a jeho činnosť je regulovaná množstvom právnych predpisov, ktoré vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom spoločnosti SVAROGO, s.r.o., alebo pri ktorých od Vás žiadame súhlas na ich spracúvanie. Účelom spracúvania je najmä nie však výlučne

-          sprostredkovateľská činnosť,

-          poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kováčstva a zámočníctva,

-          kováčstvo a zámočníctvo,

-          administratívna a kancelárska činnosť,

-          prenájom zariadení, strojov a prístrojov,

-          nákladná cestná doprava,

-          osobná cestná doprava,

-          prijímanie a vybavovanie podnetov, sťažností, a reklamácií dotknutých osôb,

-          ochranu a domáhanie sa práv prevádzkovateľa voči dotknutým osobám,

-          činnosti súvisiace s plnením si úloh a povinností prevádzkovateľa podľa platných právnych predpisov,

-          činnosti súvisiace s splnením si archivačných a štatistických povinností,

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je teda spravidla

 

a)         spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

 

Prevádzkovateľ uzatvára so svojimi klientmi obchody na zmluvnom základe. Vo väčšine prípadov sa uzatvára písomná zmluva, ktorej podstatnou náležitosťou je identifikácia zmluvných strán a určenie obsahu zmluvy. To všetko vyžaduje získanie osobných údajov klienta alebo jeho zástupcu, alebo inej osoby zabezpečujúcej záväzok klienta, a to aj bez ich súhlasu. Pri výkone zmluvy sa vytvárajú aj nové osobné údaje, ktoré súvisia s výkonom práv a plnením povinností podľa zmluvy.

V prípade, ak by došlo k porušeniu práv a povinností zo zmluvy medzi klientom a prevádzkovateľom, údaje môžu byť použité na uplatnenie nárokov prevádzkovateľa a v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tretím osobám a príjemcom (napr. v prípade porušenia zmluvných povinností môže byť pohľadávka postúpená na vymáhanie tretiemu subjektu).

Súhlas dotknutých osôb sa v zmysle  § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje.

 

b)         splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

 

V prípadoch, ak sa údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinnosti prevádzkovateľa ako zamestnávateľa, sa súhlas dotknutých osôb v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje. Dotknutou osobou v tomto prípade môže byť nielen klient, ale aj jeho zástupca, iná dotknutá osoba ( napr. ak zabezpečuje plnenie záväzku, ručiteľ, a pod.) alebo osoba, o ktorej to stanoví právny predpis.

Prevádzkovateľ je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy. V mnohých prípadoch právny predpis určuje aj minimálnu dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný údaje spracúvať.

V závislosti od konkrétneho účelu spracovania osobných údajov, sú osobitnými predpismi najmä nie však výlučne:

-                     zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;

-                     zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;

-                     zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov;

-                     zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

-                     zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

-                     zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-                     zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení;

-                     zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení;

-                     zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení;

-                     zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení;

-                     zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;

-                     zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí;

-                     zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní;

-                     zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej preprave;

 

 

c)         súhlas dotknutej osoby

 

V prípadoch ak je právnym základom Váš súhlas, prevádzkovateľ nebude podmieňovať existenciu zmluvného vzťahu alebo inak obmedzovať Vaše práva, jeho udelením. Súhlas preto musí byť slobodne daný a odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

d) spracúvanie na účely archivácie a na štatistické účely

 

Po naplnení zákonom stanoveného, alebo prevádzkovateľom určeného účelu spracúvania, môže byť prevádzkovateľ povinný údaje ďalej spracúvať spôsobom stanoveným v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

V určitých situáciách môže prevádzkovateľ aj po naplnení pôvodného účelu spracúvania rozhodnúť, že niektoré osobné údaje bude naďalej spracúvať na štatistické účely. V takomto prípade prevádzkovateľ príjme primerané opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä to, aby sa údaje spracúvali osobitne, nevyužívali sa na iné účely, pokiaľ je to možné, boli počas spracúvania pseudonymizované a výstupy z nich boli anonymizované štatistické údaje, ktoré už nebudú mať charakter osobných údajov.

 

e) spracúvanie na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa

 

Pod oprávnené záujmy prevádzkovateľa zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov patrí spracúvanie osobných údajov v prípadoch, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý je neskôr odvolaný a údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí prevádzkovateľ alebo tretia strana posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany máte právo namietať.

 

2.2       Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje zvyčajne v tomto rozsahu:

 

-                     Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, tak aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie)

-                     Kontaktné údaje (kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu)

-                     Údaje na dokumentoch a dokladoch (vrátane dokladov totožnosti a ich fotokópií)

-                     Ekonomické a demografické údaje(údaje potrebné na posúdenie schopnosti klienta splniť si záväzky z obchodu, napr. údaje o majetku, záväzkoch, zabezpečení obchodu a pod.)

-                     Zmluvné a transakčné údaje (údaje generované počas životného cyklu zmluvy, vrátane údajov o neplnení záväzkov)

 

Tieto údaje prevádzkovateľ získava priamo od Vás, od iných osôb (napr. od klienta v prípade, ak ste jeho zástupcom), z osobitných registrov (napr., Centrálny register exekúcií, Register úpadcov, Kataster nehnuteľností) alebo z informačných systémov iných subjektov (napr. overenie podlžnosti v Sociálnej poisťovni)

 

Časť 3 – Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

 

3.1       Príjemcovia

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom vedúcich pracovníkov prevádzkovateľa, ďalej svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností.

 

Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

 

Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany.

 

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností:

 

1)         Tretie strany (spoločnosti, konzultanti a pod.), ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje ako

prevádzkovatelia.

a.         Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, správca dane, Inšpektorát práce a iné zákonom stanovené subjekty;

b.         Advokátske kancelárie a audítorské spoločnosti;

c.         Súdni znalci;

d.         Poisťovne, v ktorých prevádzkovateľ poisťuje svoje riziká, a to v prípade, ak je nevyhnutné poskytnutie osobných údajov na účely preukázania nárokov prevádzkovateľa alebo v prípade, ak je potrebné poistiť Vás;

e.         Zmluvní partneri a klienti, ak ste osobou, ktorá v mene prevádzkovateľa uzatvára zmluvy, slúži ako kontaktná osoba pre vzťahy s klientmi alebo zmluvnými partnermi;

 

2)         Sprostredkovatelia

 

Prevádzkovateľ využíva tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa a na účel a spôsobom určený prevádzkovateľom. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; prevádzkovateľ však zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné opatrenia.

 

a.         Externé mzdové a účtovné firmy

b.         Dodávatelia služieb

 

3.2       Orgány verejnej moci a súdy

 

Ak nám to legislatíva prikazuje, alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv, Vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci (napr. Policajnému zboru, orgánu správy daní) alebo súdu.

Časť 4 – Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom v rámci EÚ a prevádzkovateľ pri výbere dodávateľov dbá na to, aby spracúvali osobné údaje primárne na území EÚ. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

Časť 5 – Doba spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými neautomatizovanými prostriedkami bez profilovania spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi.  Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po

Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného, resp. právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a klientom a následne po dobu, ktorú príslušné právne predpisy stanovujú ako dobu archivácie takýchto údajov, vo všeobecnosti po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného, resp. právneho vzťahu. V prípade, že osobné údaje sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a oprávnených záujmov, osobné údaje môžu byť  uchovávané aj po dlhšiu dobu, maximálne však po dobu 5 rokov od právoplatného skončenia akéhokoľvek typu konania vedeného prevádzkovateľom voči klientovi, resp. klientom voči prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ môže zákonom stanovené minimálne doby upraviť v súlade so schváleným Archivačným poriadkom prevádzkovateľa

V prípadoch, keď prevádzkovateľ sám stanovuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú:

 

Časť 6 – Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči prevádzkovateľovi, práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 

Ak si uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, informáciu o tom, že takéto práva boli uplatnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

6.1       Právo na prístup k údajom

 

Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 

a)         účely spracúvania;

b)         kategórie dotknutých osobných údajov;

c)         príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)         ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)         existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)         právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)         ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)         existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

 

Ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť

informovaný/á o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

 

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Ak v súvislosti s Vašou osobou spracúvame veľké množstvo informácií, budeme požadovať, aby ste upresnili, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

 

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, však prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

6.2       Právo na opravu

 

Cieľom prevádzkovateľa je spracúvať presné a úplné osobné údaje. Ak však viete o to, že to tak nie je, máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

6.3       Právo na výmaz

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

a)         osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; tu upozorňujeme na Časť 5 tohto dokumentu, kde sú upravené doby, po ktoré je prevádzkovateľ povinný údaje uchovávať;

b)         odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)         namietate voči automatizovaného spracúvaniu vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu;

d)         osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)         je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f)         sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

6.4       Právo na obmedzenie spracúvania

 

V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.

 

6.5       Právo na prenosnosť

 

V prípadoch, ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na súhlase alebo na zmluve, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to aj priamo, ak je to technicky možné.

 

Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Ak budete požadovať, aby sme vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi, budeme od Vás potrebovať kontaktné údaje nového prevádzkovateľa (e-mail a telefónne číslo).

 

6.6       Právo namietať

 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch vykoná posúdenie, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

 

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka.

 

6.7       Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením.

 

Miestne príslušným dozorným orgánom je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 

 

   SVAROGO – KOVBYT, s.r.o.

              Soňa Kútyová

                    konateľ


 

OZNÁMENIE A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

VO VZŤAHU S KAMEROVÝM SYSTÉOM

spoločnosti

SVAROGO - KOVBYT, s.r.o.

 

pripravené v súlade s čl. 13 a 14

 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie” alebo “GDPR”)

 

účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť SVAROGO - KOVBYT, s.r.o., spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä

 

-           údaje o nás ako prevádzkovateľovi,

-           zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté,

-           informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame,

-           okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právnych základoch spracúvania,

-           informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť.

 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. máj 2018

 

Časť 1 – Kontaktné údaje prevádzkovateľa kamerového  systému

SVAROGO – KOVBYT, s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 2505, 900 27 Bernolákovo

IČO: 35 753 358

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Oddiel: Sro, vložka číslo: 17926/B

Konajúci: Soňa Kútyová - konateľ

Tel.: 02/45994512

e-mail: svarogokovbyt@gmail.com

 

(ďalej v tomto dokumente označená ako “ SVAROGO,  s.r.o.”,  alebo “prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ nemá zriadenú zodpovednú osobu, nakoľko v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), takáto povinnosť prevádzkovateľovi nevyplýva.

 

Časť 2  – Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

2.1       Právny základ a účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému

 

Prevádzkovateľ spracováva obrazové  údaje dotknutých prostredníctvom kamerového systému za účelom ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovacom priestore prevádzkovateľa najmä v sídle prevádzkovateľa.  

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je

 

a)         oprávnený záujem prevádzkovateľa

 

Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutých osôb v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov je nevyhnutné,  na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ v rámci ochrany svojich oprávnených záujmov vyhotovuje obrazové záznamy v mieste sídla prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Konkrétne zabezpečenie dokumentovania situácie v monitorovaných priestoroch pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku nehody alebo škodovej udalosti na majetku alebo zdraví osôb, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, prípadne iného incidentu v oblasti ochrany majetku a zdravia osôb a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.

Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového  záznamu spracúvane kamerovým systémom, ktorý sníma spoločné priestory prevádzkovateľa (vonkajšie aj vnútorné priestory), skladov priestory a výrobné priestory, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia. Monitorovaný priestor je však označený piktogramom s viditeľným nápisom: „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Účel ochrany je oprávnený záujem prevádzkovateľa v podobe zabezpečenia ochrany majetku a zdravia osôb. Viac informácii podľa čl. 13 a 14 GDPR je uvedených na stránke prevádzkovateľa www.svarogo.sk v sekcií osobné údaje“ [u1] a to v mieste každého vstupu do tohto priestoru ako aj na mieste kde kamerový systém zachytáva osobné údaje mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí prevádzkovateľ alebo tretia strana posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany máte právo namietať.

 

2.2       Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše údaje v tomto rozsahu:

 

-          Obrazové záznamy a prejavy osobnej povahy osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, resp. v priestoroch ktoré zachytil kamerový systém prevádzkovateľa

 

Časť 3 – Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

 

3.1       Príjemcovia

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom vedúcich pracovníkov prevádzkovateľa, ďalej svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

 

Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom okrem oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, zákon o priestupkoch, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii, zákon o poisťovníctve a pod.).

 

Časť 4 – Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ

 

Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani iných krajín Európskej únie.

 

Časť 5 – Doba spracúvania osobných údajov

 

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. 

Ak vyhotovený obrazový  záznam nie je využitý najmä nie však výlučne na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo civilného konania, obrazový záznam sa automaticky likviduje v lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol obrazový záznam vyhotovený. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, že osobné údaje sú nevyhnutné na uplatňovanie práv a oprávnených záujmov, osobné údaje môžu byť  uchovávané aj po dlhšiu dobu.

Prevádzkovateľ môže zákonom stanovené minimálne doby upraviť v súlade so schváleným Archivačným poriadkom prevádzkovateľa

V prípadoch, keď prevádzkovateľ sám stanovuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú.

 

Časť 6 – Práva dotknutej osoby

 

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči prevádzkovateľovi, práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

 

Ak si uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, informáciu o tom, že takéto práva boli uplatnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

6.1       Právo na prístup k údajom

 

Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 

a)         účely spracúvania;

b)         kategórie dotknutých osobných údajov;

c)         príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)         ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)         existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)         právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)         ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)         existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

 

Ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť

informovaný/á o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

 

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Ak v súvislosti s Vašou osobou spracúvame veľké množstvo informácií, budeme požadovať, aby ste upresnili, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

 

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, však prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

6.2       Právo na opravu

 

Cieľom prevádzkovateľa je spracúvať presné a úplné osobné údaje. Ak však viete o to, že to tak nie je, máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

6.3       Právo na výmaz

 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 

a)         osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; tu upozorňujeme na Časť 5 tohto dokumentu, kde sú upravené doby, po ktoré je prevádzkovateľ povinný údaje uchovávať;

b)         odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)         namietate voči automatizovaného spracúvaniu vrátane profilovania a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu;

d)         osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)         je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f)         sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

 

6.4       Právo na obmedzenie spracúvania

 

V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, máte právo žiadať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.

 

6.5       Právo na prenosnosť

 

V prípadoch, ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na súhlase alebo na zmluve, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to aj priamo, ak je to technicky možné.

 

Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Ak budete požadovať, aby sme vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi, budeme od Vás potrebovať kontaktné údaje nového prevádzkovateľa (e-mail a telefónne číslo).

 

6.6       Právo namietať

 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch vykoná posúdenie, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

 

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka.

 

6.7       Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením.

 

Miestne príslušným dozorným orgánom je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 

 

 

 

 

 

   SVAROGO – KOVBYT, s.r.o.

              Soňa Kútyová

                    konateľ